Göran Ahrne, Christine Roman & Mats Franzén
DET SOCIALA LANDSKAPET
En sociologisk beskrivning av Sverige från
1950-talet till början av 2000-talet

4:e omarbetade upplagan

Det sociala landskapet är en sociologisk översikt av samhällsutvecklingen i Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. En skildring av hur förändringar i maktrelationer mellan staten, företag och partier och andra organisationer bidragit till att omforma villkoren för människors vardagsliv. Här beskrivs både stabilitet och förändringar i värderingar och kulturmönster.
   Författarna redovisar såväl äldre som nyare forskning om exempelvis barnafödande och daghem, äktenskap och skilsmässor, skolgång och socialhjälp, mobbing och misshandel, arbetsförhållanden i industri- och tjänstearbete och inom IT-sektorn, MBL och nya ledningsfilosofier, Volvo och IKEA, TV-tittande och datoranvändning, dansbandsmusik och professionell fotboll, gamla och nya politiska partier, fackliga organisationer och nya sociala rörelser.
   Bokens analys genomförs utifrån fyra viktiga differentieringsprocesser: klassskillnader, könsskillnader, etniska skillnader och regionala skillnader. Dessutom urskiljs framträdande förändringstendenser: globalisering av såväl vardagsliv som politik och kultur, lönearbetets utbredning genom den offentliga sektorns tillväxt samt arbetslöshetens normalisering under nittiotalet.
   Göran Ahrne är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Mats Franzén är professor i sociologi vid Uppsala universitet. Christine Roman är professor i sociologi vid Örebro universitet.

"Utmärkt nutidsorientering." (Per Runesson, NSd.)
 
"För samhällsintresserade människor är den här boken en mycket bra startpunkt. Den intresserade lekmannen,
utan sociologiska förkunskaper, får lära känna sin tids Sverige och erfarna sociologer kan trots förkunskaper se att samhälleliga komplexiteter kan beskrivas innehållsrikt,
tätt och läsbart."(Mats Trondman, G-P.)


Fjärde omarbetade upplagan
351 sidor. Hft. Ca-pris 270:-