Max Weber, Émile Durkheim, Auguste Comte
TRE KLASSISKA TEXTER

Tre samhällsvetenskapliga nyckeltexter – Auguste Comtes Om positivismen, Emile Durkheims Sociologins metodregler och Max Webers Vetenskap och politik – har här samlats i en volym. Alla intar de en central ställning i samhälsveten-
skapens historia och äger full aktualitet genom de grundläggande frågor de ställer på nytt.

Om positivismen utgör Comtes egen sammanfattning av "den positiva sociologin" eller positivismens metod-, samhälls- och reformlära. Positivisen har ju ända till våra dagar varit en av de viktigaste venteskapliga och kulturella faktorerna.

Sociologins metodregler hör till de berömda böcker av durkheim som fortfarande studeras och diskuteras inom samhällsvetenskapen. Boken har spelat en avgörande roll för vad vi idag avser med "sociologi". Här ställer och besvarar Durkheim de viktiga frågorna: Vad är samhället? Vad är ett socialt faktum? Hur förklaras sociala fakta? Med vilken metod skall vi studera sociala fakta?

Webers Vetanskap och politik innehåller tre texter med gemensam tematik: "Vetenskap som yrke", "Politik som yrke" och "Samhällsvetenskapernas objektivitet" – nog så aktuella texter kring hur vi kan och bör handla, politiskt och moraliskt.

Titeln helt slut.


369 sidor. Hft.